Thông tin về vi khuẩn Corona

Các cuộc họp và cơ sở công cộng

Chúng tôi đã đóng cửa tất cả các văn phòng công cộng phục vụ cho khách hàng không hẹn trước đến ít nhất ngày 22 tháng Sáu.

Hiện tại, chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp công khai trực tuyến hoặc thay đổi ngày nếu cần thiết.

 

Thông tin dành cho các doanh nghiệp nhỏ làm việc với Sở

Chúng tôi sẽ vẫn nhận đơn xin cấp giấy phép. Vui lòng nộp đơn trực tuyến. Chúng tôi có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường để xử lý đơn của bạn trong giai đoạn này. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo luật pháp và các quy tắc được tuân thủ trong thời gian này. Một số doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc tuân thủ do COVID-19. Mặc dù chúng tôi không thể thay đổi những gì được yêu cầu, chúng tôi có thể làm việc với bạn trong những thời điểm khó khăn này. Hãy liên hệ với chúng tôi để nói về lựa chọn của bạn.

Đối với các doanh nghiệp quản lý chất thải nguy hiểm, hãy liên hệ với Jim Pearson theo số 509-457-7142 hoặc james.pearson@ecy.wa.gov.

Đối với các chủ sở hữu trạm xăng và doanh nghiệp quản lý bể chứa nhiên liệu ngầm, hãy liên hệ với Kris Grinnell theo số 360-407-7382 hoặc kristopher.grinnell@ecy.wa.gov.

Đối với các câu hỏi khác về việc tuân thủ dành cho doanh nghiệp của quý vị, hãy liên hệ với Megan MacClellan theo số 360-688-3730 hoặc megan.macclellan@ecy.wa.gov.

 

Khi bạn thải bỏ thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)

Bạn có thể thải bỏ PPE đã qua sử dụng cùng với rác thông thường. Bạn có thể chọn cho PPE vào túi riêng để giảm rủi ro cho công nhân xử lý chất thải rắn và những người khác. Các doanh nghiệp lớn hơn như viện dưỡng lão có thể có nhiều hướng dẫn hơn. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với Chuck Matthews theo số 360-522-6852 hoặc chuck.matthews@ecy.wa.gov.


Để yêu cầu chỗ ở ADA, hãy liên hệ với Điều phối viên ADA của Sở qua số điện thoại 360-407-6831 hoặc gửi email đến ecyadacoordinator@ecy.wa.gov hoặc truy cập https://ecology.wa.gov/accessibility. Đối với Dịch vụ Chuyển tiếp hoặc Điện báo Đánh chữ hãy gọi 711 hoặc 877-833-6341.