Chapter 173-321 WAC

Public Participation Grants

ADDITIONAL RULE INFORMATION

CONTACT

Lynn Gooding
lynn.gooding@ecy.wa.gov
360-407-6062

STAY INFORMED

Sign up for email updates.

Public announcement for translation:

"The Washington Department of Ecology is updating the rules for the Public Participation Grant program. PPG can fund up to $120,000 for a two-year project and matching funds are not required. For more information, contact Lynn Gooding at Lynn.Gooding@ecy.wa.gov, or (360) 407-6062."

Español (Spanish)

Capítulo 173-321, Código Administrativo de Washington-Reglamentación del Programa de Subvenciones para Promover la Participación Pública

El Departamento de Ecología de Washington está actualizando las reglas del programa de Subvenciones para Promover la Participación Pública (PPG, por sus siglas en inglés). El PPG puede financiar hasta $120,000 para un proyecto de dos años y no se requieren fondos de contrapartida. Para mayor información, favor de comunicarse con Lynn Gooding a Lynn.Gooding@ecy.wa.gov o (360) 407-6062.

한국어 (Korean)

워싱톤 주 환경부는 주민참여 재정지원 프로그램에 관한 법을 수정하고 있습니다. 수정되는 법에 따르면, 2년 동안 120,000불까지 재정 지원이 가능하며 매칭펀드 (matching fund)는 필요없습니다. 보다 자세한 사항은 Lynn Gooding씨에게 문의하십시오. (Lynn.Gooding@ecy.wa.gov, 306-407-6062)

Tiếng Việt (Vietnamese)

Chương 173-321 WAC - Quy luật Về Trợ Cấp Các Dự Án Có Công Chúng Tham Gia

Bộ Môi Sinh Bang Washington đang cập nhật các quy luật cho chương trình trợ cấp các dự án có công chúng tham gia. Chương trình này có thể tài trợ lên tới 120.000 đô la cho một dự án kéo dài hai năm mà không bắt buộc phải cần nguồn vốn đối ứng. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Lynn Gooding tại điện thư Lynn.Gooding@ecy.wa.gov, hoặc (360) 407-6062.

中文 (Chinese)

華盛頓州(173-321 WAC)制定公眾參與活動申請贈款的規則

華盛頓州生態管理署更新了公共參與活動申請贈款的規則。華盛頓州可提供120,000美元, 如果這個公共參與活動項目不超過2年。 華盛頓州不要求你提供相配的資金。 有關更多信息, 請聯繫 Lynn Gooding Lynn.Gooding@ecy.wa.gov, 或電話 (360)407-6062。