Dịch vụ thông dịch

Chúng tôi cung cấp thông dịch miễn phí về các chương trình và dịch vụ của chúng tôi cho những người tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính. Ví dụ, chúng tôi có thể cung cấp:

  • Thông tin được viết bằng ngôn ngữ của quý vị.
  • Thông dịch viên hiện diện hoặc qua điện thoại.

Để yêu cầu các dịch vụ này hoặc để tìm hiểu thêm các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, xin liên hệ với Điều Phối Viên Ngôn Ngữ của chúng tôi. Khi quý vị gọi, xin vui lòng chờ vài phút để chúng tôi liên hệ với thông dịch viên.